Home Nederland Nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen

Nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ingestemd met de beleidsnota ‘Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen’. Het kabinet omarmt in de nota drie ambities: het uitbannen van extreme armoede in één generatie, het stimuleren van duurzame en inclusieve groei overal ter wereld en succes voor Nederlandse bedrijven in het buitenland.

Met de nota brengt het kabinet samenhang in het handels- en ontwikkelingsbeleid. Dat is noodzakelijk in de nieuwe economische wereldorde. Landen die voorheen tot de minst welvarende behoorden zijn inmiddels zelfbewuste, snelgroeiende handelsnaties. Het merendeel van de allerarmsten woont in de opkomende economieën. Nederland is weliswaar een sterke handelsnatie, maar profiteert nog onvoldoende van de economische groei in Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Waar hulp en handel elkaar raken, opereert Nederland zowel uit solidariteit als uit welbegrepen eigenbelang. De combinatie van hulp en handel kan wederzijds voordeel bieden. Nederland gaat daarom met steeds meer landen van een hulp- naar een handelsrelatie. Maar economische groei betekent nog niet dat de hele bevolking profiteert. Voor het kabinet is duurzame, inclusieve groei het leidend principe. Daarom blijft Nederland ongelijkheid bestrijden, investeren we in de ‘rule of law’ en benadrukken we het belang van duurzaamheid.

Het aantal partnerlanden – landen waarmee Nederland voornamelijk een hulprelatie onderhoudt – blijft gelijk. Zodra een land de hulp ontgroeit, ontstaat ruimte voor een nieuw partnerland. In haar handelsrelaties richt Nederland zich met name op landen waar de internationale ambities van onze topsectoren het best tot hun recht komen..

In het regeerakkoord is afgesproken om per 2017 een miljard euro te bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. In de nota vult het kabinet die bezuiniging op hoofdlijnen in. Op de budgetten voor noodhulp, vrouwenrechten en seksuele en reproductieve rechten en gezondheid wordt niet bezuinigd. De lopende afspraken over de financiering van het maatschappelijk middenveld (MFSII) tot 2016 worden nagekomen. Daarna worden de afspraken met maatschappelijke organisaties op een andere wijze ingevuld met een beperkter budget. Ook de vrijwillige bijdragen aan multilaterale organisaties worden verlaagd. Tevens worden budgetten op thema’s als goed bestuur, milieu en onderwijs versneld afgebouwd.

Het kabinet komt met twee nieuwe instrumenten. Het Budget Internationale Veiligheid (250 miljoen euro per jaar) is bestemd voor geïntegreerde activiteiten in het kader van de 3D (diplomacy, development and defense) gericht op de bestrijding van conflict, onveiligheid en instabiliteit in ontwikkelingslanden.

Het Dutch Good Growth Fund (in totaal 750 miljoen euro) is een revolverend fonds en biedt op maat gesneden financieringsvormen aan ondernemers, vooral het midden-en kleinbedrijf, met goede (investerings-)plannen die ontwikkelingsrelevant, maatschappelijk verantwoord en duurzaam zijn. Het gaat om financiering bestemd voor directe, innovatieve en risicodragende investeringen van ondernemers in lage- en middeninkomenslanden, om financiering bestemd voor Nederlandse ondernemers die met lokale counterparts in lage- en middeninkomenslanden commerciële activiteiten willen ontplooien en om financiering bestemd voor Nederlandse ondernemers die willen exporteren naar lage- en middeninkomenslanden.

Laad meer Nederland

Geef een reactie

Bekijk ook

Slechte week voor de Graafschap na puntverlies tegen Jong AZ en GA Eagles

Afgelopen week had de Graafschap een slechte week; het eerste verlies dit seizoen was een …