Home Noord-Brabant Breda Akkoord op kaartaanpassingen Verordening ruimte

Akkoord op kaartaanpassingen Verordening ruimte

Provinciale Staten zijn in meerderheid akkoord met de kaartaanpassingen van de Verordening Ruimte 2012. Er werd hoofdelijk gestemd: 39 Statenleden stemden voor en 10 Statenleden stemden tegen de kaartaanpassingen. In de Verordening ruimte staan regels waarmee een gemeente rekening moet houden bij het ontwikkelen van bestemmingsplannen. Bij de Verordening horen ook kaarten. Jaarlijks vindt een aanpassing plaats van deze kaarten. Dit gebeurt vaak op verzoek van gemeenten die ontwikkelingsplannen hebben die zonder kaartaanpassing niet zouden kunnen plaatsvinden. Deze aanpassingen moeten passen binnen de zogenaamde provinciale ‘lagenbenadering’ waarbij activiteiten op de bovengrond (bijvoorbeeld infrastructuur of natuur) zijn gekoppeld aan hetgeen in de grond aan waarden aanwezig is (bijvoorbeeld cultuurhistorische waarden of watersystemen). De lagenbenadering wordt gebruikt om ruimtelijke keuzen te onderbouwen en zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren. 

Verschillende overheden met verschillende rollen  
Dat het complexe materie is, waarover de Staten moesten besluiten, bleek uit de discussie. Die draaide deels over de rol van Provinciale Staten en de consequenties van de kaartaanpassingen. Met het voorstel werd aan Provinciale Staten alleen een besluit gevraagd over bepaalde kaartaanpassingen, maar niet over de beoogde planontwikkelingen die vaak ten grondslag liggen aan die kaartaanpassingen. Het is uiteindelijk aan Gedeputeerde Staten (over de regels in de Verordening Ruimte) en de gemeenten (over het bestemmingplan) om te besluiten over de beoogde planontwikkelingen. 

Discussiepunten
Een aantal voorgestelde aanpassingen leverde discussie op. Verschillende partijen dienden een motie of amendement in. Bij een meerderheid voor een motie krijgt het provinciebestuur een specifieke opdracht mee in de uitvoering van het voorstel. Een amendement wijzigt de tekst van het besluit zelf. De fractie van de PVV diende een amendement in over het zoekgebied windenergie A16 en een amendement over het zoekgebied windenergie Crauwelgorsche Polder. De fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren dienden een amendement in over de uitbreiding van het woonbos in Bergeijk en een amendement over het bedrijventerrein vliegveld Seppe (Halderberge). Er bleek geen meerderheid voor deze amendementen. Wel bleek er een meerderheid van de motie van de fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren. Deze motie over het glastuinbouwgebied bij Prinsenbeek werd aangenomen. De problematiek wordt op korte termijn besproken in de commissie ecologie en ruimte om tot een oplossing voor Breda te komen.

Laad meer Breda

Geef een reactie

Bekijk ook

Gezocht – OPGELOST – Pinfraude met SumUp Nieuwveld Helmond

De identiteit van de verdachte in deze zaak is bekend. Lees verder …