Home Zeeland Goes GS Zeeland sluiten 2012 financieel solide af

GS Zeeland sluiten 2012 financieel solide af

Afgelopen woensdag zijn de jaarstukken van de Provincie Zeeland door Gedeputeerde Staten aangeboden aan Provinciale Staten. Uit die jaarstukken blijkt een positief rekeningsaldo van 12,7 miljoen euro. Een groot deel van dat bedrag, namelijk 11,2 miljoen euro, is ontstaan na de financiële afrekening van de regeling Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) met het ministerie. Dit bedrag wordt alsnog besteed op het gebied van natuur en landelijk gebied. Het resultaat van 1,5 miljoen euro wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Na toevoeging van deze 1,5 miljoen euro bedraagt de stand van de algemene reserve 49,3 miljoen euro.

Daarmee beschikt Zeeland per 31 december 2012 over een financieel solide positie, hoewel er ook sprake is van grote risico’s als gevolg van de conjuncturele omstandigheden en mogelijke consequenties daarvan op termijn door onder andere extra rijksbezuinigingen.

Uit de stukken blijkt dat GS in 2012 uitvoering hebben gegeven aan de ambities zoals die zijn vastgelegd in het programma voor de periode 2011-2015. Belangrijke onderdelen hierin waren de vaststelling van het Omgevingsplan, de voorbereiding van de Economische Agenda en nieuwe Cultuurnota. Via deze plannen is en wordt invulling gegeven aan de provinciale kerntaken. Om de provinciale investeringen voor deze kerntaken, de komende jaren financieel mogelijk te maken, werden in 2012 besluiten genomen tot afbouw van uitgaven op andere taakgebieden. Ook werden in 2012 maatregelen getroffen tot aanpassing van de provinciale organisatie gericht op een effectieve, efficiënte en eigentijdse uitvoering van de provinciale kerntaken. Eind mei rapporteren GS over de uitvoering 2013 en blikken vooruit op het begrotingsjaar 2014. Provinciale Staten behandelen de jaarstukken 2012 in hun vergadering op 31 mei aanstaande.

Laad meer Goes

Geef een antwoord

Bekijk ook

Vlissingen – Politie zoekt bandenprikker

De politie doet onderzoek naar een reeks vernielingen aan auto’s. Een man stak op de Stran…