Home Overijssel Ruim 5000 zienswijzen op Omgevingsvisie Overijssel

Ruim 5000 zienswijzen op Omgevingsvisie Overijssel

De afgelopen tijd zijn er ruim 5.000 zienswijzen binnen gekomen aangaande de Omgangsvisie Overijssel. Van de 5.000 zijn er ongeveer 2.500 per mail binnen gekomen via Natuurmonumenten. Via Landschap Overijssel hebben ongeveer 2000 van hun leden een zienswijze ingediend. Aangenomen mag worden dat deze zienswijzen betrekking hebben op de Ecologische Hoofdstructuur. Daarnaast zijn er ongeveer 500 zienswijzen binnengekomen vanuit individuele adressen. Het grootste gedeelte is door particulieren ingediend, maar ook maatschappelijke organisaties als LTO, gemeenten en landgoederen hebben gereageerd.  Het grote aantal zienswijzen geeft blijk van een grote betrokkenheid van de inwoners van Overijssel bij hun direct leefomgeving.

In de Omgevingsvisie is ruim drie jaar geleden (1 juli 2009) vastgelegd welke kant de provincie Overijssel in de komende tientallen jaren uitgaat met de ruimtelijke ontwikkeling, de economie en milieu en water. Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid zijn daarbij de leidende thema’s. De Omgevingsvisie wordt op een aantal punten aangepast. Dat was een van de afspraken die zijn vastgelegd in het huidige coalitieakkoord ‘De Kracht van Overijssel’. De aanpassingen gaan om een herijking van Ecologische Hoofdstructuur, een verduidelijking van het beleid voor nieuwvestiging van intensieve veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden, een verduidelijking van het beleid voor windenergie, het vastleggen van een ruimtelijke reservering voor de Luchthaven Twente, een aanscherping van het beleid voor kantoren en kantorencomplexen, de definitie van lokaal gewortelde bedrijvigheid, het streefbeeld voor provinciale wegen en een aantal regels in de Omgevingsverordening. 

Naast de terinzagelegging en de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen, is ook advies gevraagd aan de Sociaal Economische Raad en de Strategische Adviescommissie voor het fysieke domein. Na het einde van de ter inzagelegging wordt een zogenaamde Reactienota opgesteld over de ingediende zienswijzen. Uiteindelijk worden de aanpassingen van de Omgevingsvisie en -verordening met de voorgestelde beantwoording van de zienswijzen in het voorjaar van 2013 aan Provinciale Staten aangeboden. De verwachting is dat Provinciale Staten een definitief besluit nemen over de actualisatie van de Omgevingsvisie en -verordening in juli 2013.

Laad meer Overijssel

Geef een reactie

Bekijk ook

Almelo – Gezocht – Steekincident – Grotestraat – Almelo

In de Grotestraat in Almelo werd op 13 augustus een jongen van 16 neergestoken. We doen on…