Home Friesland Drachten Fryslân maakt standpunt tegen landsdelen schriftelijk bekend

Fryslân maakt standpunt tegen landsdelen schriftelijk bekend

De provincie Fryslân is tegen de vorming van landsdelen. Hiervoor heeft Fryslân stevige en inhoudelijke argumenten. Verder ontbreekt een goede onderbouwing van minister Plasterk. Hij kondigde een brede visie op de inrichting van het binnenlands bestuur aan. Deze is nog niet gereed. Toch is de minister gestart met het formele traject.

Eerste stap is het samenvoegen van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Als buurprovincie dient Fryslân hierover te worden gehoord. Het Fryske standpunt zou worden ingebracht op een  inspraakbijeenkomst. Deze avond was speciaal voor bestuurders. Deze bijeenkomst is door de minister geschrapt en is nu samengevoegd met een algemene informatieavond voor inwoners. Daarmee wordt afbreuk gedaan aan wettelijke regels voor herindeling. Fryslân reageert daarom schriftelijk naar de minister. Hieronder staat de brief naar minister Plasterk:

 

Geachte heer Plasterk,

In het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ is de samenvoeging van de provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland aangekondigd. U hebt inmiddels de procedure voor deze samenvoeging op basis van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) gestart. In het kader van deze arhi-procedure zijn wij uitgenodigd om onze zienswijze op deze  beoogde herindeling kenbaar te maken.

In het kader van het open arhi-overleg over de voorgenomen samenvoeging van de  provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland is een aantal inspraakbijeenkomsten  gepland voor besturen van betrokken (buur)gemeenten en (buur)provincies. Wij waren voornemens het standpunt van de provincie Fryslân tijdens een van deze bijeenkomst aan u kenbaar te maken, waarvoor wij ons ook hadden aangemeld voor de bijeenkomst van woensdag 27 maart 2013. Een week voordien ontvingen wij echter het bericht dat deze bestuurlijke inspraakbijeenkomst is komen te vervallen. Een dergelijke bestuurlijke inspraakbijeenkomst achter wij een noodzakelijke voorwaarde om recht te kunnen doen aan het belang van het voeren van een goed overleg. In plaats daarvan heeft u besloten om de bijeenkomsten van 27 maart en 28 maart 2013 samen te laten vallen. Ten aanzien van het in gelegenheid stellen van het voeren van overleg wordt hiermee naar onze mening onvoldoende recht gedaan aan de bepalingen van artikelen 19, tweede lid jo. artikel 8, eerste lid Wet arhi. Wij betreuren deze invulling van de wettelijk voorgeschreven procedure. Dit maakt dat wij ervoor kiezen om u bijgaand schriftelijk op de hoogte te stellen van ons standpunt terzake.

Standpunt provincie Fryslân

Vooraf
In relatie tot de opgestarte arhi-procedure stelt u tevens dat de voorgenomen fusie van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland gezien dient te worden als aanzet tot een vervolg waarin ook elders landsdelen worden gevormd. Het regeerakkoord spreekt van een voornemen om in totaal te komen tot vijf landsdelen. Naast het arhi-overleg inzake de samenvoeging van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland hebt u aangegeven dat er begin 2013 eveneens overleg zal plaatsvinden met besturen van betrokken provincies over het voornemen tot de vorming van de overige vier landsdelen. Dit betreft een afzonderlijke procedure. Uit uw Kamerbrief van 18 maart jongstleden maken wij op dat de aangekondigde samenhangende visie op de modernisering van de bestuurlijke organisatie in Nederland op korte termijn zal zijn afgerond. Ter voorbereiding op dat afzonderlijke overleg zien wij deze visie met belangstelling tegemoet.

Provinciale opschaling
Discussies over de inrichting van het openbaar bestuur in Nederland gaan vaak over structuren en modellen. Dergelijke discussies hebben in het verleden echter zelden tot een resultaat geleid dat antwoord geeft op de feitelijk ervaren bestuurlijke problemen die aan de discussie ten grondslag lagen. Het voeren van een nieuwe generieke structuurdiscussie vinden wij in deze context dan ook niet zinvol. Op zichzelf kunnen wij het streven naar het vergroten van de slagvaardigheid van het openbaar bestuur onderschrijven. De wijze waarop dit gerealiseerd wordt is hierbij uiteraard wel van belang; afhankelijk van noodzaak en urgentie van de ervaren knelpunten en passend binnen een door u op te stellen brede visie op het bestuur van ons land. Schaalvergroting mag nooit een doel op zich zijn. Ten aanzien van de inrichting van het middenbestuur is het onze overtuiging dat de vormgeving ervan juist gebaat is bij een passende mate van regiospecifieke differentiatie, die recht doet aan de uiteenlopende schaal van de bestuurlijke opgaven in de verschillende delen van het land.

De complexe situatie in de Randstad springt hierbij in het oog, waar sprake is van wat als ‘bestuurlijke drukte’ wordt bestempeld. Wij constateren op dit punt dat de situatie in de Randstad wezenlijk verschilt van die in andere delen van het land, Fryslân daarbij zeker inbegrepen. Naar onze overtuiging moet een voorgestane oplossing voor de bestuursproblematiek in de Randstad niet zonder meer als blauwdruk beschouwd worden voor regionaal-bestuurlijke uitdagingen elders in Nederland: ons uitgangspunt is dat elke situatie op haar eigen merites dient te worden beoordeeld en oplossingen op maatwerk gestoeld dienen te zijn. Daarom is het ook van belang dat u eerst een brede inhoudelijke visie op het openbaar bestuur als geheel ontwikkelt alvorens eventueel over te gaan tot een partiële provinciale opschaling. Uit deze visie zal moeten blijken waar de problemen zitten en of eventuele bestuurlijke drukte aantoonbaar afneemt bij het vormen van landsdelen. Deze visie en de daarbij behorende beargumenteerde onderbouwing ontbreekt echter vooralsnog en het lijkt er daarmee op dat door u aan een verbouwing wordt begonnen zonder dat daar een heldere bouwtekening aan ten grondslag ligt. Eveneens achten wij het randvoorwaardelijk dat in deze visie aandacht wordt besteed aan een samenhangend takenpakket voor dergelijke nieuwe vormen van politiek-gelegitimeerd middenbestuur. In uw huidige aanpak maakt u de procedure – in plaats van de inhoud – leidend, waartegen wij ons verzetten.

Flevoland, Utrecht, Noord-Holland
Over de procedure van de samenvoeging van de provincies Flevoland, Utrecht en NoordHolland geeft u zelf aan dat de opschaling van deze provincies een majeure en complexe operatie is, die bovendien raakt aan de belangen van veel mensen en organisaties. Dit is geen proces dat overhaast en zonder gedegen fundering ingezet moet worden. Het tempo dat u voor ogen heeft draagt grote risico’s met zich mee met het oog op het draagvlak voor deze beoogde bestuurlijke verandering. Wat ons opvalt is dat u er hier voor kiest om in eerste instantie de drie betrokken provincies in hun geheel samen te voegen tot één nieuw landsdeel.

Probleem hierbij is de zeer twijfelachtige gebiedssamenhang, aangezien de perifeer gelegen delen (kop van Noord-Holland, de oostelijke Flevopolder en in elk geval ook de Noordoostpolder) geen enkele binding hebben met het ruimtelijk-economische kerngebied rond de grootstedelijke agglomeraties die nu net als belangrijk argument wordt genoemd voor deze opschaling. Dit betekent dus dat het te voorzien is dat er discussies zullen ontstaan over de nieuwe buitengrenzen. Zelf geeft u immers ook al aan dat over de positie van de Noordoostpolder op een later moment een definitieve beslissing zal vallen in de vorm van een door te voeren grenscorrectie.

De provincie Fryslân als toegevoegde waarde
In relatie tot de door u aangekondigde samenhangende visie stellen wij u onderstaand tevens op de hoogte van onze opvatting over de bestuurlijke positie van de provincie Fryslân. Zoals gezegd vinden wij dat de vormgeving van het middenbestuur in Nederland gebaat is bij een passende mate van regiospecifieke differentiatie, die recht doet aan de uiteenlopende schaal en urgentie van de bestuurlijke knelpunten in de verschillende delen van het land. Wij zijn van mening dat uw beleid wordt gepresenteerd als een oplossing voor een hier niet bestaand probleem. De in de Randstad ervaren problematiek speelt in het geheel niet in onze provincie. De maat van Fryslân is groot genoeg om de regionale taken aan te kunnen. Onze provincie maakt haar opgave als middenbestuur daarmee voldoende waar.

Naast het feit dat de huidige schaalomvang van Fryslân past bij ons regionale opgavenprofiel vormt onze provincie ook een cultureel-maatschappelijke eenheid. Waar je ook woont inFryslân, je voelt je een Fries. Een eigenschap die wordt versterkt door de eigen Friese taal en het actieve beleid dat wij hier op voeren. De provincie Fryslân heeft een verantwoordelijkheid voor het in stand houden van het bestuurlijke huis van de Fryske mienskip. Mede op basis van de beginselen uit het Europees handvest voor regionale talen en minderheden en het Kaderverdrag inzake de bescherming van de nationale minderheden is het respecteren van de bestuurlijke eenheid van Fryslân ook expliciet geborgd. Deze internationale regelgeving heeft een bindend karakter, niet in de laatste plaats voor het kabinet zelf. Fryslân heeft bij uitstek een eigen regionaal-culturele identiteit: een maatschappelijke erkenning en binding die ook door de inwoners en ook door de Friese gemeenten als zodanig gevoeld en beleefd wordt.

In Fryslân is de provincie het bestuurlijk knooppunt op regionaal niveau: samen met gemeenten en maatschappelijke instellingen pakt de provincie bovenlokale taken op. Binnen deze context werkt de provincie actief mee aan het geven van Friese oplossingen voor Friese problemen. In dit samenspel heeft het Friese provinciale bestuur een duidelijke toegevoegde waarde. Fryslân is een sterk merk en dat willen we graag zo houden! Er bestaat dus geen enkele noodzaak tot samenvoeging met andere provincies op landsdelige schaal. Met het Noordelijke ‘proeftuinvoorstel’ inzake de decentralisatie van een aantal Rijkstaken hebben de Noordelijke provincies een onderbouwd aanbod gedaan aan het Rijk om de slagvaardigheid van decentrale beleidsuitvoering verder te versterken, vanuit de positie van drie zelfstandige provincies.

In onze optiek dient het behoud van de provinciale zelfstandigheid gepaard te gaan met het behoud van een eigen rechtstreeks gekozen bestuur, met een open huishouding en een adequaat eigen belastinggebied. De kabinetsvoornemens die hierover in het regeerakkoord zijn opgenomen wijzen wij dan ook krachtig van de hand. Van een (materieel) gesloten huishouding kan derhalve geen sprake zijn.

Samenwerking in Noordelijk verband
Voor de drie Noordelijke provincies vormt het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) een waardevol bestuurlijk complement, gericht op het gezamenlijk behartigen van vitale Noordelijke belangen in Den Haag en Brussel en op het afstemmen van en uitvoering geven aan de regionaal-economische ontwikkeling in Noord-Nederland. Het SNN is een onderdeel van het Noord-Nederlandse middenbestuur, en daarmee bij uitstek van een gedifferentieerde opbouw van het middenbestuur in Nederland als geheel.

Tot slot
Onze inzet is en blijft gericht op behoud van de zelfstandigheid van Fryslân. Niet op grond van dogmatische uitgangspunten, maar vanuit de overtuiging dat de Friese burgers optimaal worden bediend met een provinciaal bestuur op Friese schaal. Vanuit deze inhoudelijke standpunten zullen wij het overleg met u verder aangaan. Wij vertrouwen erop dat u deze inbreng zult betrekken bij uw verdere standpuntbepaling inzake de vormgeving van het provinciaal bestuur.


Gedeputeerde Staten van Fryslân,

J.A. Jorritsma, voorzitter

drs. A.J. van den Berg, secretaris

Laad meer Drachten

Geef een reactie

Bekijk ook

Purmerend – Man overleden na schietincident Purmerend, andere man zwaargewond

Bij het treinstation van Purmerend aan de Stationsweg heeft maandag 12 februari rond 20.05…