Home Noord-Brabant Kempen Jaarcijfers Politie Valkenswaard-Waalre laten daling woninginbraken zien

Jaarcijfers Politie Valkenswaard-Waalre laten daling woninginbraken zien

Uit de jaarcijfers van de politie van de gemeenten Valkenswaard en Waalre blijkt onder meer dat in 2012 minder vaak is ingebroken. De politie blikt terug op een bewogen jaar. In 2012 vonden binnen de gemeenten Valkenswaard en Waalre een aantal zeer ingrijpende gebeurtenissen plaats, waaronder de brand in het gemeentehuis van Waalre en de schietpartij in een café in Valkenswaard. “Ondanks de extra inzet die dergelijke impactvolle gebeurtenissen vergen is het de afdeling Valkenswaard-Waalre gelukt om het merendeel van de gestelde doelstellingen voor het afgelopen jaar te behalen”, geeft afdelingschef Terry Houben, vol trots op haar collega’s, aan.

Daling aantal woniginbraken

Het afgelopen jaar is extra veel energie gestoken in het terugdringen van het aantal woninginbraken. Dit lijkt zijn vruchten af te werpen met een daling van het aantal aangiften. In 2012 kwamen 224 aangiften binnen bij de politie tegen 241 het jaar ervoor. Bijna 30% had betrekking op een poging tot woninginbraak. Het oplossingspercentage steeg met de aanhouding van 10 verdachten in 2012 van 4,6 naar 7%. De politie gaat onverminderd door met de extra inspanningen rondom woninginbraken, zoals onder andere buurt- en sporenonderzoek, herbezoeken door wijkagenten en het stimuleren van buurtpreventieprojecten. Dit neemt echter niet weg dat het heel belangrijk is dat mensen verdachte situaties aan de politie doorgeven. Daarnaast kunnen zij een aantal simpele maatregelen nemen om inbraken te voorkomen: sluit ramen en deuren altijd af, gebruik goed hang- en sluitwerk, schakel de buren in bij vakanties etc.

Geweldscijfers dalen over de grote linie

Geweld kent vele vormen. Van (openlijke) geweldpleging, mishandeling en bedreiging in het openbaar tot huiselijk geweld in de privésfeer. Het aantal mishandelingen (van 117 naar 96) en openlijke geweldplegingen (van 12 naar 8) zijn in 2012 afgenomen. Het aantal bedreigingen bleef met 64 nagenoeg gelijk aan het jaar ervoor. De huiselijk geweldzaken namen in 2012 toe van 39 naar 64, waarvan 43 in Valkenswaard speelden en 21 in Waalre. In 4 gevallen is een tijdelijk huisverbod opgelegd. Terry Houben: “Deze toename zien we meer en meer omdat slachtoffers steeds vaker de drempel van het doen van aangifte durven over te stappen”.

Een veilig uitgaansklimaat staat hoog op de gezamenlijke agenda van de politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Valkenswaard. In dit kader werd in 2012 een drugsspeurhond ingezet tijdens uitgaansavonden. De hond wist personen aan te wijzen in relatie tot drugs. Hierdoor kon de politie een verdachte van handel in drugs aanhouden. De geweldsdelicten in het uitgaansgebied in Valkenswaard daalden van 37 in 2011 naar 21. “De structurele investering in het horecadetachement van de politie en de samenwerking met onder meer de horeca draagt absoluut bij aan dit mooie resultaat”, aldus Houben.

Aanpak drugshandel en hennepkwekerijen

Evenals het voorgaande jaar had de handel in drugs in 2012 prioriteit. Er zijn dan ook 92 verdachten gehoord in verband met het dealen van drugs. 42 van hen zijn daadwerkelijk aangehouden en tegen 55 van de totale groep verdachten is uiteindelijk een proces-verbaal opgemaakt dat is doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie. Daarnaast zijn 29 onderzoeken ingesteld naar de mogelijke aanwezigheid van een hennepkwekerij. Dit leidde in 9 gevallen tot het oprollen van een kwekerij. Bij één van deze kwekerijen kon een proces-verbaal met wederrechtelijk verkregen voordeel opgemaakt worden met een totaalwaarde van bijna 60.000 euro. Tevens ondersteunde de politie van Valkenswaard en Waalre in 2012 de Divisie Recherche van de regio bij een internationaal drugsonderzoek, waarbij in oktober 8 verdachten uit Valkenswaard werden opgepakt.

Overige cijfers

Opvallend is de stijging van het aantal winkeldiefstallen van 37 naar 64. Hiervan vonden er 50 in Valkenswaard plaats en 14 in Waalre. Ook het aantal (brom)fietsdiefstallen nam toe van 244 naar 280. De stijging is te wijten aan een toename van het aantal diefstallen in Valkenswaard van 194 naar 232. In Waalre daalde het aantal licht van 50 naar 48. Het totaal aantal motorvoertuigen dat werd gestolen daalde van 58 naar 50. Het aantal bedrijfsinbraken bleef ongeveer gelijk met 81.

Samen staan we sterker

“We kijken terug op een bevlogen jaar waarin hard is gewerkt, samen met de gemeenten, het Openbaar Ministerie en uiteraard andere ketenpartners. Deze samenwerking is van wezenlijk belang, maar zonder de hulp van de burgers kunnen we niet”, aldus de afdelingschef. Samen staan we sterker. Het rechtstreekse contact met de inwoners, het optimaliseren van een gebiedsgebonden politiezorg dichtbij de burger, in de wijk en in de gemeente, blijft prioriteit. De wijkagent vervult hierin een cruciale rol, maar ook initiatieven als Burgernet en de twitterende agenten zijn een onderdeel daarvan. Het is en blijft daarnaast essentieel dat burgers de politie bellen als ze iets verdachts zien en aangifte doen van strafbare feiten.

Laad meer Kempen

Geef een reactie

Bekijk ook

Veldhoven, Aarle-Rixtel – Gewelddadige diefstal met dure telefoons als buit a.s. maandag in Bureau Brabant

Aanstaande maandag in Bureau Brabant aandacht voor een gewelddadige diefstal bij een telef…