Home Limburg Heuvelland Maastricht Maastricht presenteert nieuwe sportnota ‘Mee(r)bewegen’

Maastricht presenteert nieuwe sportnota ‘Mee(r)bewegen’

Het stadsbestuur van Maastricht presenteert deze maand het concept van de nieuwe sportnota 2020 ‘Mee(r)bewegen’. Belangrijkste doel van het sportbeleid is het verhogen van de sport- en beweegdeelname van de inwoners van Maastricht. Het college heeft als doel om meer Maastrichtenaren te laten sporten en bewegen. Sporten en bewegen zorgen voor een betere gezondheid en ontmoetingen tussen mensen. 

Veranderingen in sportwereld
Een nieuw beleid is noodzakelijk om in te spelen op de nieuwe periode waar sport in Nederland en Maastricht in terecht is gekomen. Er wordt steeds vaker individueel gesport en niet op sportaccommodaties maar op straat, in parken of het bos. Ook zorgt de ontgroening voor minder jeugdleden voor sportverenigingen waardoor nogal verenigingen het lastig hebben. Door de vergrijzing groeien sporten die aantrekkelijk zijn voor ouderen. Uit onderzoek blijkt dat Maastricht in vergelijking met andere gemeenten teveel accommodaties heeft, lage bezettingsgraden kent en lage tarieven vraagt. Deze combinatie zorgt voor grote exploitatietekorten. Ook wordt de gemeente geconfronteerd met een zeer beperkte investeringsruimte: de herontwikkeling van uit gebruik genomen accommodaties leverde in het verleden geld op dat opnieuw geïnvesteerd kon worden. Deze inkomstenbron is gezien de economische omstandigheden volledig weggevallen. Om de doelstelling te realiseren om nog meer Maastrichtenaren te laten sporten maar ook in te spelen op de nieuwe situatie is het noodzakelijk om keuzes te maken.

Integrale aanpak
Het nieuwe sportbeleid moet een integrale aanpak bieden voor sport en bewegen, gezondheid, onderwijs en leefbaarheid. Meer dan voorheen wil de gemeente gezamenlijk optrekken met andere organisaties bij het realiseren van de doelstellingen. Het nieuwe sportbeleid bestaat uit vier pijlers:
·         Sport- en bewegingsstimulering
·         Verenigingsondersteuning
·         Accommodaties
·         Sportparkmanagement

Sport- en bewegingsstimulering
In de nieuwe situatie wil de gemeente alle Maastrichtenaren binnen een straal van 1000 meter van hun woning een aantrekkelijk sport- en beweegprogramma aanbieden dat veilig en toegankelijk is. De rol van de gemeente is om sportverenigingen, andere sportaanbieders en locaties te verbinden. Waar nodig organiseert de gemeente zelf sportactiviteiten. De prioriteit komt te liggen bij leeftijdsgroepen en buurten met een gemiddeld lagere sportdeelname.

Verenigingsondersteuning
Belangrijke schakel zijn de verenigingen, die ondersteuning krijgen bij het vitaal worden en blijven. De specifieke ondersteuning die eerder alleen voor buitensportverenigingen werd aangeboden, wordt nu een algemene service voor alle verenigingen. Die ondersteuning doet de gemeente in nauwe samenwerking met collega-verenigingen en sportbonden. Meer dan voorheen is het uitgangspunt dat verenigingen zelf verantwoordelijkheid (blijven) nemen. Bij de verenigingsondersteuning wordt een belangrijke relatie gelegd met sport- en bewegingsstimulering.

Accommodaties en tarieven
De ambitie van het spreidingsbeleid buitensport blijft overeind, maar de uitvoering wordt afhankelijk van mogelijkheden en initiatieven die zich voordoen. De bezetting van de binnensportaccommodaties moet omhoog, onder andere door efficiënter verhuur. Dat betekent dat een aantal binnenaccommodaties worden afgestoten. Welke dat zijn, wordt het komende jaar onderzocht. Er komt een simpeler en eerlijker tarievenstructuur, waarbij de grote verschillen tussen binnensport en buitensport kleiner worden. De gemeente investeert in een nieuwe sporthal in het Geusseltgebied, het Universitair Sportcentrum op Randwyck en onderzoekt of de aanleg van een vierde hockeyveld (samen met de hockeyvereniging) mogelijk is. Ook bekijkt zij de mogelijkheden voor een indoorhal voor jeu de boules.

Sportparkmanagement
Het beheer en onderhoud van de sportparken gebeurt op het niveau van schoon, heel en veilig. Sportparkmanagement wordt vanaf 2014 enkel nog ingezet op de multifunctionele sportparken West en Geusselt. Daar richt het zich naast beheer en onderhoud op het aantrekken van individuele sporters. Op de overige parken doet de gemeente enkel het beheer en onderhoud van de sportfaciliteiten.

Vervolgtraject
In de raadscommissie van 8 april wordt de nota voor de eerste keer besproken met de gemeenteraad. Daarnaast worden de adviescommissies om een reactie op de conceptnota gevraagd. Besluitvorming staat gepland voor de raadsvergadering van 21 mei 2013. Na vaststelling wordt het nieuwe beleid uitgewerkt in een aantal uitvoeringsnota’s waarin de concrete maatregelen worden beschreven. De uitvoeringsnota voor sport- en bewegingstimulering komt in het najaar van 2013. De uitvoeringsnota’s over binnensport en tarieven volgen medio 2014.

Laad meer Maastricht

Geef een reactie

Bekijk ook

Superstart van Superboeren in 2020!

De superboeren kennen in 2020 een superstart! 9 punten uit 3 wedstrijden; een ongekende lu…